ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Грaдежен инженер лице за контакт

Дипл. град. инг. Звонко Костадинов
Тел.:  ++389(0) 33 361 332 или мобилен: ++389(0) 70 790 241
факс: ++389(0) 33 361 780                 
Е-маил: zvonko.kostadinov@tondach.com.mk