ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

TОНДАХ® совршенство за сечиј стил!

Покривите се составни делови не една архитектура и се директно поврзани со историјата на таа архитектура. Тие се сведоштво за културата, за градбата, архитектурата и техниката на грдење на поединечните историски епохи.   

За да се зачува историјата и вредноста на оригиналните објекти, затоа треба да се заштитуваат со својот оригинален изглед. Токму за ваквите објекти TOНДАХ® има развиено производи кои се користат за нивна реставрација. TONDACH ® создава симбиоза меѓу модерните и традиционални покриви. Повеќе за ова: Историски знаменитости

 

 

Погледнете во историските знаменитости и реставрации на ТОНДАХ®

Останати проекти ќе најдете во Галерија на референтни објекти.