ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Избор на најдобар покрив за 2012 година

07. август 2013

Како најдобар проект е избран објектот пријавен од страна на изведувачот „Ластра Проект“ од Чегране. Проектот е со површина од 300 m2, покриен со ќерамиди од типот на Винеам со поместување, природно црвена боја.

Како втор е избран проектот пријавен од страна на изведувачот „Бердом Инженеринг“ од Берово. Проектот е со површина од 250 m2, покриен со ќерамиди од типот на Винеам со поместување, енгобирано црвена боја

Како трет е избран проектот пријавен од страна на изведувачот „Пронекс инженеринг“ од Струмица. Проектот е со површина од 352 m2, покриен со ќерамиди од типот на Винеам со поместување, природно црвена боја.