ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Одговорни лица на терен

Основна цел на нашите секојдневни активности се купувачите. Секој од нас се одликува со висока експертиза, ориентирани кон купувачите за градење на долгорочни односи со нив.

 

Македонија - источна

Бранко Илиев
Tел. ++389 (0)70 309 117, Faкс ++389(0) 33 361 930
E-Mail: branko.iliev@tondach.com.mk

 

Mакедонија - централна

Панче Грнчароски 
Тел. +389 (0) 78 231 891, Факс +389/(0)33 361 930
Е-маил: panche.grncharoski@tondach.com.mk

 

Македонија - западна

Гзим Атипи 
Тел. ++389 (0)70 352 428, Faкс ++389(0) 33 361 930
E-маил:  gzim.atipi@tondach.com.mk