ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Одговорни лица на терен

Основна цел на нашите секојдневни активности се купувачите. Секој од нас се одликува со висока експертиза, ориентирани кон купувачите за градење на долгорочни односи со нив.

 

Македонија - источна

Бранко Илиев
Tел. ++389 (0)70 309 117, Faкс ++389(0) 33 361 930
E-Mail: branko.iliev@tondach.com.mk

 

Mакедонија - централна

Владимир Златковски
Teл. ++389 (0)71 309 413, Faкс ++389(0) 33 361 930
E-маил: vladimir.zlatkovski@tondach.com.mk

 

Македонија - западна

Гзим Атипи 
Тел. ++389 (0)70 352 428, Faкс ++389(0) 33 361 930
E-маил:  gzim.atipi@tondach.com.mk

 

Албанија 

Гзим Атипи 
Тел. ++389 (0)70 352 428, Faкс ++389(0) 33 361 930
E-маил:  gzim.atipi@tondach.com.mk