ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

ТОНДАХ® е идеален покрив за Македонија

Идеален избор: TOНДАХ®

 

Пример: куќа со површина на основата од 150 m2  

Покривите во Македонија имаат оптоварување од 265 kg, 295 kg, 335 kg по m² а често дури и повеќе. Тежината на кровниот покривач независно од неговиот вид во однос на максималното оптоварување кое се јавува во зима, не претставува значајна ставка. Така да тежината на кровниот покривач е минимална компонента за неговиот избор.  

Тежината на кровниот покривач од ТОНДАХ® во просек е од 42 kg/m². ТОНДАХ® обезбедува убедлива и сигурна предност кога станува збор за естетика, здржливост на надворешните влијанија и трајност.

 

 

*тоа значи дека покривањето со ТОНДАХ® е само за 6% потешко од лесниот производ. Но капацитетот на оптеретување на кровната конструкција се јавува во егзогените сили (на пр. снег, невреме со силен ветер и дожд, град) и изнесува повеќе од кровниот покривач! Затоа, тежината на кровниот покривач е речиси ирелевантна!