ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Елементи на подкровна конструкција


Подкровната конструкција мора да биде сигурна, да дихтува и конструирана според пропишани норми за покривање со ќерамиди. Затоа ТОНДАХ® нуди фисоко дифузни фолии, кои се монтираат под ќерамидите и имаат својство да ја пропуштаат влагата, а не пропуштаат вода и ветер, тие се издржливи и нивното својство останува непроменето на температури од -40° C до + 100° C.

Додатоци