ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Печати

Податоци на компанијата

Име на компанија:
Произведува:
Услуга:

ТОНДАХ Македонија АД
ќерамиди
Изготвување на понуда, пресметка на клоичини, стручни советувања, консултации и сл. оди на сметка на TОНДАХ!

Улица:
ПБ / Место:

ИГМ Пролетер бр. 1
2310 Виница

Матичен број:
Надлежен суд:
Телефон:
Факс:

4056361
Основен суд Штип
++389/ (0)33 361 332
++389/ (0)33 361 780

Веб страна:
E-маил:

www.tondach.com.mk
office@tondach.com.mk